Des dels dissenys Diba Design podrem modificar els colors, l’amplada del nostre web, la tipologia de lletra…

Per fer-ho anirem a Aparença > Personalitza tema

menu-aparensa-personalitzartema

Se’ns obrirà la nostra web, i alhora, veure’m al costat esquerra una columna amb opcions diverses.

Ens fixarem en la primera pestanya Personalitzar tema:

Personalitza-disseny

Des d’aquest panell d’opcions, qualsevol canvi que generem el previsualitzarem a la nostra web.

Des de l’opció Selección de paleta de colores podrem modificar els colors de la nostra web. Veurem que es tracta d’una llista de selecció amb diverses paletes. Escollim-ne una altre i en veurem el canvi.

Estilo de Cabecera tant sols ens apareixerà en el tema Diba Design C. El que fa és modificar la posició de la imatge de capçalera.

temes3

Des de Resolución óptima para la web podrem modificar l’amplada de la nostra pàgina web. Us aconsellem que opteu per l’opció 1024px, ja que es la més habitual per a les pantalles d’avui en dia.

Tamaño de la fuente podrem fer més gran o més petita el tamany de la lletra.

Des de Disposición de columnas en template podrem definir si volem 2 o 3 columnes dins les pàgines. I també quina és l’amplada de columna que volem. Trobarem doncs opcions com aquestes:

posicio-columnes

I per últim a Tipo de letra podrem escollir la tipologia de font que volem, podrem trobar per exemple: Verdana, Arial o Times New Roman.

Veurem també una altre opció que en el futur desapareixerà. Debug. Visualizar valor variables és simplement una opció per ajudar als desenvolupadors del disseny.

Personalitzem el tema
Etiquetat a: